Detrac - Complete Building Projects

Algemene voorwaarden

ALGEMENE AANNEMINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

artikel 1

Onze aanbiedingen vervallen indien zij niet binnen de 15 dagen na hun aangifte door de klant aanvaard zijn. Een bestelling heeft slechts een bindende kracht wanneer zij schriftelijk werd aanvaard, en de contracten worden steeds beschouwd als zijnde afgesloten in onze kantoren.

artikel 2

Om het even of het werken betreft door onszelf uitgevoerd of voor onze rekening, op het werk of in het werkhuis, geeft elke wijziging van de lonen, sociale lasten, de prijs van de materialen of hun vervoer, alsook elke nieuwe taxatie, opgelegd krachtens een wettelijke of reglementaire beschikking, van kracht geworden na een datum die de afgifte van onze aanbieding met 10 dagen voorafgaat, aanleiding tot een verrekening in min of meer.

artikel 3

Betalingsvoorwaarden : al onze facturen zijn betaalbaar te Vichte, contant zonder korting. Voor elke laattijdige betaling wordt van rechtswege op het vervallen bedrag een intrestpercentage groot ten bedrage van de rentevoet toegepast door de Nationale Bank van België voor voorschotten op lopende rekening, verhoogd met 4 geheven, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging nodig is en dit binnen de 15 dagen na datum van de verzending van de factuur; naast boven bedongen nalatigheidsrente nl het bedrag van de factuur, ingeval van niet betaling op de gestelde vervaldag ten gevolge van nalatigheid of kwaadwilligheid en na ingebrekestelling, ambtshalve met 12% vermeerderd worden (met een minimum van 50 euro en een maximum van 2,000 euro) ten titel van conventioneel strafbeding als forfetaire strafvergoeding wegens buitengerechterlijke kosten, zonder dat deze bepaling beletsel wordt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

artikel 4

Klachten kunnen slechts in aanmerking worden genomen wanneer zij ons uiterlijk 10 dagen na ontvangst factuur per aangetekend schrijven bereiken.

artikel 5

Alleen de rechtbanken in ons ressort zijn bevoegd, dwz het vredegerecht van ons kanton, de rechtbanken van eerste aanleg, de handelsrechtbank van ons arrondissement of de voorzitters van de voormelde rechtbanken voor behandeling in kortgeding.

artikel 6

Tenzij anders bepaald, wordt elke herstelling uitgevoerd in regie. Zulks betekent dat de op het ogenblik van de uitvoering der werken geldende schalen van het paritair comité voor het bouwbedrijf, vermeerdert met het tarief voor facturatie in regie, wordt toegepast.

artikel 7

Worden als gevallen van overmacht beschouwd, zonder terzake beperkend te willen zijn, die de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hebben: oorlog, onlusten, geheel of gedeeltelijke staking, lock-out, onwerkbaar weer, vorst en zelfs de leverantie van materialen door fabrikanten na het verstrijken van de leveringstermijn.

artikel 8                                                                                           

De bestelde werken zullen door ons of voor onze rekening onder onze verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Indien de klant zelf alle of een gedeelte van de werken uitvoert, of een derde hiermee belast, dan verbindt hij zich er toe ons schadeloos te stellen voor al onze reeds gemaakte uitgaven, werken en studiekosten en de gederfde winst, die geraamd wordt op 25% van het bedrag der werken die ons werd afgenomen.

artikel 9

Wanneer de klant of zijn vertegenwoordiger of zijn architect, ons een materiaal van een bepaalde kwaliteit, van een bepaald type, van een bepaalde herkomst of nog van een bepaald uitvoeringsprocedé oplegt, ondanks ons geschreven en gemotiveerd voorbehoud, dan zullen wij van alle verantwoordelijkheid ontlast worden voor tekortkomingen die verband houden met de keuze van het genoemde materiaal of procedé.

artikel 10

De belasting op toegevoegde waarde komt steeds ten laste van de klant en dient bij het bedrag van de begroting of offerte te worden opgeteld.         

artikel 11

Met de op dit ogenblik van kracht zijnde en door de Nationale Federatie opgestelde of aanvaarde kode voor de opmeting der bouwwerken zal alleen rekening gehouden worden indien de werken door de klant, door ons of door een deskundige worden opgemeten.

Artikel 12      

De bedongen uitvoerings- of leveringstermijn worden nooit als strikt beschouwd. Deze termijnen zijn steeds benaderend.

Na het bereiken van de bedongen termijn zal Detrac nv, na een schriftelijke ingebrekestelling, nog over 20 werkdagen beschikken om het werk te voltooien of de levering uit te voeren. De inbezitneming van het werk, na beëindiging der werken, geldt als een goedkeuring der werken, behoudens geldige betwisting die binnen de 15 kalenderdagen na de beëindiging derwerken per aangetekend schrijven werden geformuleerd.

 

button
button